Storyteller Vasily Schegolenok

Storyteller Vasily Schegolenok

瓦西里·波列诺夫
作者:瓦西里·波列诺夫(Vasily Polenov) ( 1844年6月1日 - 1927年7月18日 )
国籍:俄罗斯

作品:Storyteller Vasily Schegolenok
类型:铅笔画
尺寸:
收藏:阿布拉姆塞沃博物馆,俄罗斯
标签:

Storyteller Vasily Schegolenok》(英文:Storyteller Vasily Schegolenok) 是俄罗斯艺术家『瓦西里·波列诺夫』 于1879年 所作。